"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa." Jagoda Cieszyńska

Logopedia

Liczba dzieci z zaburzeniami mowy stale rośnie, działania profilaktyczne stały się ważnym elementem pracy logopedycznej. Program profilaktyczny bierze pod uwagę biologiczne i środowiskowe uwarunkowania mowy. Środowiskiem kształtowania myślenia i mowy dziecka jest przede wszystkim rodzina. Rodzice, którzy wnikliwie obserwują swoje dziecko już od pierwszych tygodni po urodzeniu, są w stanie dostrzec sygnały, świadczące o tym, że rozwój mowy może w przyszłości przebiegać nieprawidłowo. Jest wiele osób dorosłych, u których wada wymowy nie została skorygowana w wieku dziecięcym. Taka wada nie ustąpi samoistnie, jednak można ją usunąć niezależnie od wieku.

By wymowa stała się poprawna, wystarczą proste ćwiczenia logopedyczne i odpowiednie instrukcje. W ten sposób można skorygować wszystkie rodzaje seplenienia, niewłaściwą wymowę głoski r oraz innych głosek języka polskiego. Zajmujemy się również logopedią medialną. Problemy natury komunikacyjnej często dotyczą osób dorosłych i starszych. Są następstwem urazów po wypadkach komunikacyjnych, udarów mózgu, guzów oraz procesów zwyrodnieniowych, które uszkadzając system nerwowy powodują poważne zaburzenia mowy. Chory traci zdolność porozumiewania się z otoczeniem, ma kłopoty z wyrażeniem swoich potrzeb i emocji. Jest w dużym stopniu zależny od opiekunów, nie może wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków oraz pracować zawodowo. Rehabilitacja mowy pomoże przywrócić mu, choć część dawnej sprawności komunikacyjnej 

Diagnoza obejmuje:
• Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami
• Badanie funkcji połykania oraz oddychania
• Badanie zgryzu oraz prawidłowej budowy narządów mowy
• Orientacyjne badanie słuchu
• Badanie lateralizacji
• Badanie wymowy pod względem poprawności artykulacyjnej
• Sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy)
• Przekazanie wskazówek do pracy w domu

Terapia logopedyczna
Podczas prowadzonych zajęć łączymy naukę z zabawą. Do współpracy namawiamy także rodziców, którzy otrzymują materiały do ćwiczeń w domu. Sporządzamy indywidualne programy terapii logopedycznej. Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych, a ich celem jest nawiązanie kontaktu werbalnego z dzieckiem, wywoływanie spontanicznej artykulacji, stymulacja rozwoju mowy, usuwanie przyczyn niechęci do mówienia, usprawnianie aparatu oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek oraz usprawnianie słuchu fonematycznego.

UWAGA!!!

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:

• w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
• po ukończeniu 1 roku życia nie potrafi wypowiedzieć sylab oraz pojedynczych słów,
• nie rozumie wydawanych przez Ciebie prostych poleceń,
• w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp.
• między 2. a 3. rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania,
• w wieku 3 lat nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
• w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz,
• między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy.
• między 6. a 7. rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca -nawykowo oddycha buzią, ślini się -nie potrafi prawidłowo połykać -podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
• gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy NIEZWŁOCZNIE UDAJ SIĘ DO LOGOPEDY!

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej.  •okres melodii od urodzenia do 1. roku życia Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem wyłącznie za pomocą krzyku. Około 2.-3. miesiąca pojawia się głużenie. Głużenie jest odruchem bezwarunkowym. Powstają dźwięki zbliżone do samogłosek i spółgłosek. Głużenie występuje u wszystkich dzieci, także głuchych i niedosłyszących. U dzieci głuchych głużenie zanika i nie przechodzi w kolejny etap, czyli gaworzenie.
• 6 miesięcy Głużenie przechodzi w gaworzenie, które jest odruchem warunkowym, czyli zależnym od woli dziecka. Dziecko wymawia prawie wszystkie samogłoski, niektóre spółgłoski. Nie gaworzą dzieci niesłyszące. * 7-9 miesięcy Dziecko powtarza sylaby. Rozróżnia, kiedy mówisz do niego przyjaźnie, a kiedy się złościsz.
• 12 miesięcy Dziecko kojarzy osoby z określającymi je słowami („mama”, „babcia/baba”, „tata”). Rozmawiaj często z dzieckiem. Mów prostym językiem, używaj łatwych do powtórzenia wyrazów  dźwiękonaśladowczych (kura „ko-ko”, pies „hau-hau”, krowa „muu-muu”). Czytaj książeczki i opowiadaj, co widać na obrazkach. Śpiewaj, nawet jeśli twierdzisz, że nie jesteś w tym dobry ;-)
• okres wyrazu od 1. do 2. roku życia Dziecko na tym etapie rozumie znacznie więcej, niż samo potrafi powiedzieć. 
• od 18.- 24. miesiąca życia Dziecko zaczyna mówić prostymi zdaniami. Z czasem używa coraz większej liczby słów.
• okres zdania od 2. do 3. roku życia Rozkwit mowy. Początkowo dziecko buduje proste zdania dwu i trzy wyrazowe, później dłuższe - cztero, pięcio - wyrazowe. Początkowo są to tylko zdania twierdzące, później pytające i rozkazujące. Dziecko nie umie wypowiedzieć wszystkich głosek, dlatego głoski dla niego trudne zastępuje głoskami łatwiejszymi. 3-latek powinien wymawiać: * wszystkie samogłoski, * spółgłoski: m, n, b, p, f, w, k, g, ch, l, j, ł, t, d, n, ś, ź, ć, dź, ń,
• zaczynają się pojawiać głoski: s, z, c, dz, * czasami nosowe samogłoski: ą, ę.
• okres swoistej mowy dziecka od 3. do 7. roku życia 4-latek: Zadaje mnóstwo pytań. Utrwalają się głoski s, z,c, dz i dziecko nie powinno zamieniać ich już na miękkie odpowiedniki ś, ź, ć, dź ! Głoski sz, ż, cz, dż dziecko ma jeszcze prawo wymawiać jak s, z, c, dz. Pojawia się głoska r, ale jej brak nie jest powodem do niepokoju. 5-latek: Powinien już wymawiać sz, ż, cz, dż oraz r. Jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia, a wypowiedzi zbudowane wielozdaniowo. Chętnie poprawia innych i samego siebie. 6-latek: Prawidłowo wymawia wszystkie głoski, także te najtrudniejsze, czyli sz, ż, cz, dż oraz r. Umie określić kierunek i położenie przedmiotu /do przodu, do tyłu, pomiędzy, obok, za, pod, wewnątrz itp./ Umie wyklaskiwać sylaby w wyrazie. Sam odnajduje wyrazy zaczynajace się na określoną głoskę /np. powiedz co zaczyna się głoską b/. 7-latek: Prawidłowo wymawia wszystkie głoski i ma opanowaną prawidłową technikę mówienia. Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Dotyczy to także mowy.


Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny przekraczać 6 miesięcy. Jeśli któryś z opisanych powyżej etapów znacznie opóźnia się u Twojego dziecka, skonsultuj się z nami.
 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com